องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล [ 21 ม.ค. 2565 ]10
2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]2
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]2
4 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]1
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]2
6 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]1
7 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]1
8 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1 - 9 อบต.หนองไผ่ล้อม [ 28 ต.ค. 2564 ]45
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ผ.ถ. 4/4)/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เขต 1 - 9 (ส.ถ.4/4) [ 22 ต.ค. 2564 ]45
10 ประกาศคณะ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.หนองไผ่ล้อม [ 8 ต.ค. 2564 ]42
11 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ผ.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]35
12 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ส.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]37
13 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]50
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]50
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]49
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]51
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 10 มี.ค. 2564 ]60
18 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]52
19 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]57
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 4 มี.ค. 2564 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5