องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เสียภาษี  ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ    ผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบประเมิน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/sk9vuh    เอกสารประกอบ ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ