องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ ผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบประเมิน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/sk9vuh     เอกสารประกอบ ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ