องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]11
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]96
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]106
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]186
5 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น [ 7 เม.ย. 2564 ]191
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]183
7 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 13 เม.ย. 2563 ]182
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.พ. 2562 ]187
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2562 ]187
10 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 15 ม.ค. 2562 ]183
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]183
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 พ.ย. 2561 ]179
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2561 ]183
14 นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2561 ]188