องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]47
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]47
3 การดำเนินการเพื่อเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]173
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]207
5 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]243
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]239
7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]324
8 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน [ 23 พ.ค. 2562 ]285
9 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 15 ม.ค. 2562 ]542
10 คำสั่งติดตามประเมินผลควบคุมภายใน [ 15 ม.ค. 2562 ]259
11 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ [ 30 พ.ย. 2561 ]290
12 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]300
13 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]226
14 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]237
15 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 5 ต.ค. 2561 ]268
16 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]302
17 แผ่นพับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 12 ธ.ค. 2560 ]241
18 กฏบัตร [ 2 ต.ค. 2560 ]234
19 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]319