องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]27
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]32
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]29
4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน [ 23 พ.ค. 2562 ]25
5 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 15 ม.ค. 2562 ]62
6 คำสั่งติดตามประเมินผลควบคุมภายใน [ 15 ม.ค. 2562 ]26
7 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ [ 30 พ.ย. 2561 ]24
8 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]23
9 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]21
10 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]29
11 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 5 ต.ค. 2561 ]25
12 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]24
13 แผ่นพับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 12 ธ.ค. 2560 ]29
14 กฏบัตร [ 2 ต.ค. 2560 ]29
15 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]29