องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]123
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]144
3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]201
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]197
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]262
6 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน [ 23 พ.ค. 2562 ]229
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 15 ม.ค. 2562 ]430
8 คำสั่งติดตามประเมินผลควบคุมภายใน [ 15 ม.ค. 2562 ]215
9 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ [ 30 พ.ย. 2561 ]227
10 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]241
11 รายงานการประเมอนผลการควบคุมภายใน ปค.๕ [ 30 พ.ย. 2561 ]184
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]200
13 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 5 ต.ค. 2561 ]217
14 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]244
15 แผ่นพับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน [ 12 ธ.ค. 2560 ]201
16 กฏบัตร [ 2 ต.ค. 2560 ]194
17 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]254