องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์
นักวิฃาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศคกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์
นักวิฃาการศึกษาชำนาญการ
 


 นางจุฑามาศ  สายทอง
นางวันเพ็ญ  หาหอม
 ครู ค.ศ.1
  ครู ค.ศ.1

นางณิชชา  หม่วยนอก
นางดวงอนงค์  สร้างนอก
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก