องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

กองคลัง

นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์

นายสุรัตน์ คล่องแคล่ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


 
 

นางสาวเปรมฤดี  จำปามูล

 
 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางสาวภาวินี บรรยงค์
นางสาวสร้อยสุรินทร์ บรรยง
นางสาวจันทร์ฉาย ผลไธสง
ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยพัสดุ
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้