องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-1266-8168

นางพเยาว์  โกศรีงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-5741-5298

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสิงห์
นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.09-2251-7003
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-0236-8325

นายจรัญ  หนูวงศ์
นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 09-5640-4261
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.08-6365-3805