องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


วันที่12 เมษายน 2565 ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน      คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่    ไม่ได้บรรจุในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

2022-04-12
2022-04-11
2022-04-06
2022-03-31
2022-03-25
2022-02-23
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-03