วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบุญเชิด แพนภิรมย์ ถึงลำหวยตะกั่ว บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ก่อสร้างเทคอนกรีตขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมตะแกรงเหล็ก ปิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมตะแกรงเหล็ก ปิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการ ต่อเติมเวทีหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายสามแยกนา นายสุรินทร์ กฤษตเวทิน ถึงร่องระบายน้ำ คสล. บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อหลอดไฟ LED และเทปพันสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตำบลหนองไผ่ล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง