วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (กรวยสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,แผงกั้นจราจร ,ไฟฉาย) รวม 4 รายการ
1  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อธงไตรรงค์และธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง