วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านไทยเจริญ ตำบลหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอนแก่น ฆข 289) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอนแก่น ฆข 289)
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ
20  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (กรวยสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,แผงกั้นจราจร ,ไฟฉาย) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อเทียนเหลืองและลาย ตามโครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง