วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจการสภา อบต. หนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนัปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๕ - ๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายธนาคารขยะ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง