วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้าย ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลมสไลด์เดอร์ โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลการแสดง และวัสดุอปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง ๔ ด้าน โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมประดับตกแต่งเวทีและมุมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง