วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอนแก่น ฆข 289)
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ
20  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (กรวยสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,แผงกั้นจราจร ,ไฟฉาย) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อเทียนเหลืองและลาย ตามโครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (กรวยสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,แผงกั้นจราจร ,ไฟฉาย) รวม 4 รายการ