วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย
28  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อบั้งไฟบูชาพญาแถน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 90 ซม. จำนวน 6 บั้ง ตามโครงการงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อบั้งไฟบูชาพญาแถน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 90 ซม. จำนวน 6 บั้ง ตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อธงไตรรงค์และธงตราสัญลักษณ์ วปร. (ตามโครงการจัดซื้อธงไตรรงค์และธงเฉลิมพระเกียรติประดับตามศูนย์ราชการและครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อธงประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (ตามโครงการจัดซื้อธงไตรรงค์และธงเฉลิมพระเกียรติประดับตามศูนย์ราชการและครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง