วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง กรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย
28  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง