วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเขียนป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก ๕๕๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ Fiber Optic IP CCTV จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ Fiber Optic IP CCTV จำนวน 8 จุด
26  มิ.ย. 2562
ซื้อผ้าต่วน สีเหลืองและสีขาว จำนวน ๑๖ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง