วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างคนงานทั่วไป กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างช่วยปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้าง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้าง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างช่วยปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง