วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบ 1 เคริ่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไป
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมลำห้วยอีเฒ่าบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินลำห้วยตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง