วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมแหล็กบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอำนวย บับภาวะตา บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ บรรจุถุงๆละ 20 กก. จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้างบ้านสวองเก่า หมู่ที ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาพ่อเปลี่ยน บรรยง บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายไพทูล ประทุมตะ ถึงบ้านนายสนิท หม่วยนอก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง