วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมัเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กว 60 และ ผก 5550 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง