วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประหยัด จงเทพ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประหยัด จงเทพ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านทุ่งบ่อบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเทียนเหลืองแกะลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อสารส้มก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง