วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง