วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบ 1 เคริ่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไป
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมลำห้วยอีเฒ่าบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินลำห้วยตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูหนองใหญ่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนหินคลุกบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง