วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อยางรถยน์สว่นกลาง ทะเบียน กว 60 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายจากสิ้นสุดท่อประปาเดิม - สี่แยกลานตลาดบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ พร้อมเข้าเล่ม ปี 2564
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประะกอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ไปบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง