วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างดูแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซ้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติด กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อตรายางประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาเขียนป้ายห้ามทิ่งขยะ พร้อมกรอบไม้ กว้าง 60 ซม. สูง 1 เมตร 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง