วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มก้อนชนิดใส และคลอรีนผง ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มก้อน ชนิดใส และคลอรีนผง ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง และเครื่องเสียง โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง