วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนัปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๕ - ๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายธนาคารขยะ บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(แบบติดผนัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้แถวแบบเหล็ก ๓ ที่นั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง