วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประะกอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภััณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ไปบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายจากแยกต้นมะขาม - ด้านหลังวัดบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง