วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขุมปูน หมู่ท่ื 2 ไปบ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ืภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำำรุงรถอีแต๋นบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง