วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายกำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อแฟ้มปกแข็ง 3 นิ้ว จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง