วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด 1,019 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานด้านกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายกำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อแฟ้มปกแข็ง 3 นิ้ว จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง