วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ืภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำำรุงรถอีแต๋นบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง