วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษการ์ดสี เอ ๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างขุดหลุม โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อพันธุ์กล้าไม้สำหรับนำมาปลูก ในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน และจุดพักคอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง