วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
จ้างช่วยปฏิบัติงานกองคลัง งานธุรการและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน และจุดพักคอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคันดินกักเก็บน้ำลำห้วยโคกโป่งแดง ตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการขุดตกแต่งทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถอี่แต๋นบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง