วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง