วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
ซื้อสารส้มก้อนชนิดใส และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านขุมปูน ไปลำห้วยยอิสานเขียว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายเหลี่ยม บรรยง ถึงนานางบุญมี ประติเก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารว่าง ประชุสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงสีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรรถอีแต๋นบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข 289 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง