วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างดูแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซ้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติด กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง