วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวองไปปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโคกโป่งแดง ตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(หน้าวัดเกาะแก้ว) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖(สายบ้านนายประหยัด จงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปาจากบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางน้อม ทองใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปาจากบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง