วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อพันธุ์กล้าไม้สำหรับนำมาปลูก ในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน และจุดพักคอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างช่วยปฏิบัติงานกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างช่วยปฏิบัติงานกองคลัง งานธุรการและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง