วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตราประทับ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนเเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายวันรักต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง