วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อเต็นท์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนัปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้น กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(แบบติดผนัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจการสภา อบต. หนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง