วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอิ้สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อตู้น้ำดื่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันมาฆบูชาตำบลหนองไผ่ล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครืื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๘ - ๐๐๐๓ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง