วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งานและถ่ายเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษการ์ดสี เอ ๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างขุดหลุม โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง