วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตราประทับ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนเเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายวันรักต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวองไปปโคกโปร่งแดง บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง