วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี่สำนักงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง