วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งานและถ่ายเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษการ์ดสี เอ ๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างขุดหลุม โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง