วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเติม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำป้าย โครงการปรับสภาพแวดล้อมแลสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายรูป โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมแลสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องบริบาล ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง