วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าหมู่บ้านหน้าโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปาจากบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางน้อม ทองใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อประปาจากบ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อสารส้มก้อนชนิดใส และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านขุมปูน ไปลำห้วยยอิสานเขียว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายเหลี่ยม บรรยง ถึงนานางบุญมี ประติเก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง