วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางตราครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กว 60 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อตราประทับ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนเเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง