วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อผงหมึกปริ้้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ (โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นอัจฉริยะรอบด้าน)
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเติม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง