วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ รื้อถอนกระจกกั้นห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง