วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูลำห้วยตะกั่วที่ถูกน้ำกัดเซาะ บ้านสวอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ และซ่อมแซมผนังดาดคอนกรีตเสรีมเหล็ก บ้านสวอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านสวอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูหนองใหญ่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า(เป็นบางช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดืื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง