วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง กิจการประปา ๒๗ รายการ
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง