วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายโครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านทุ่งบ่อตำบลบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ เชื้อม บ้านห้วยตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดศรีชมชื่น บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ (จำนวน 44 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง