วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑ - ๕๓ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล และสายสะพาย โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยโสกธาตุ บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง