วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมโครกโปร่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 ไปลำห้วยโสกธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนทางการเกษตร บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูลำห้วยตะกั่วที่ถูกน้ำกัดเซาะ บ้านสวอง หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ และซ่อมแซมผนังดาดคอนกรีตเสรีมเหล็ก บ้านสวอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง