วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดดินปรับแต่งคันคูหนองใหญ่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโนนจอมศรี หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า(เป็นบางช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดืื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ รื้อถอนกระจกกั้นห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง