วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร งานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองชช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อแฟรชไดรฟ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อโตีะทำงาน กองคลัง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง