วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อเต้นผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อแบตเเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อสารส้มก้อน และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อผงหมึกปริ้้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง