วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกปรี้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรี้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อผงหมึกปรี้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑ - ๕๓ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง